Julian Assange

He should watch where he steps…
photo source: Julian Assange